Title Image

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden

Les présentes conditions générales de vente ont été complétées le 05 mai 2017

1 – Inleiding

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben als doel de voorwaarden te bepalen waaronder de onderneming Etnik Cosmetics Cosmetic bvba (hierna Etnik Cosmetics genoemd), met maatschappelijke zetel in Limal en BTW-nummer 0673 857 317, haar producten aanbiedt en verkoopt aan haar klanten, namelijk iedere meerderjarige natuurlijke persoon die geen handel drijft en een aankoop doet in de online winkel van Etnik Cosmetics. Alle bestellingen die op de website gebeuren, vallen onder deze algemene verkoopsvoorwaarden. De onderneming Etnik Cosmetics behoudt zich het recht voor om de algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aan te passen of te wijzigen. De versie die op elke transactie van toepassing is, is degene die op het ogenblik van de bestelling online staat op de website www.etnik-cosmetics.com.

 

2- Aanvaarding van de voorwaarden

De klant verklaart dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en ze uitdrukkelijk zonder voorbehoud aanvaardt. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de contractuele relatie tussen Etnik Cosmetics en zijn klant, waarbij beide partijen ze zonder voorbehoud aanvaarden.

 

3- De klant

De klant verklaart dat hij een natuurlijke persoon is die 18 jaar of ouder is en de juridische bevoegdheid of ouderlijke toestemming heeft om een bestelling te doen op de website www.etnik-cosmetics.com. Bij de registratie van de persoonsgegevens van de klant in de rubriek “mijn account” moet deze laatste zich vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verplichte gegevens die hij verstrekt. Wanneer de gegevens van de geadresseerde een fout bevatten, kan de onderneming Etnik Cosmetics niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. De onderneming Etnik Cosmetics behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren wanneer de klant een IP-adres heeft in een ander land dan dat van het facturatie- en/of leveringsadres. De klant verklaart dat de aankoop van deze producten niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit, vermits ze bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van zijn kant.

 

4- De bestelling

De bestelling op de website moet gebeuren volgens de procedure die Etnik Cosmetics heeft uitgewerkt en die bestaat in een reeks stappen die de klant verplicht moet volgen om zijn bestelling te valideren. Alvorens zijn bestelling te valideren, heeft de klant de mogelijkheid om de details en de totale prijs ervan te controleren en eventuele fouten, onder meer in het leveringsadres, te verbeteren, alvorens ze te bevestigen om aan te geven dat hij ze aanvaardt. Elke bestelling die de klant bevestigt, geldt als verkoopovereenkomst en aanvaarding van deze voorwaarden. Etnik Cosmetics weigert iedere bestelling van een klant met wie een geschil of een incident betreffende de betaling van een vroegere bestelling zou bestaan of die tegen de bepalingen van deze voorwaarden zou indruisen. In dat geval brengt Etnik Cosmetics de klant via e-mail op de hoogte. Ingeval de klant bij Etnik Cosmetics niet overgaat tot de verbetering van de elementen die fout of in strijd zijn met deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudt Etnik Cosmetics zich het recht voor om de bestelling niet te verwerken. Etnik Cosmetics verbindt zich ertoe om ter bevestiging een e-mailbericht met een overzicht van de bestelling (product(en), prijs, hoeveelheid, kortingen…) te sturen naar het e-mailadres dat bij de bestelling werd meegedeeld. Daartoe aanvaardt de klant formeel dat Etnik Cosmetics gebruik maakt van e-mail om de inhoud van zijn bestelling te bevestigen. De facturen worden bij de levering overgemaakt.

 

5- De prijs

De prijzen zijn inclusief BTW en in euro, per producteenheid en zonder deelname in de verwerkings-, verzendings-, transport en leveringskosten, zoals beschreven in het artikel ‘Levering’. Etnik Cosmetics behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen. De producten worden evenwel gefactureerd op basis van de tarieven die op het ogenblik van de registratie van de bestellingen van toepassing zijn.

 

6- Betaling

De internetgebruiker kan op deze website een bestelling doen en de betaling uitvoeren met zijn bankkaart (Bancontact/MisterCash, Visa, MasterCard, American Express,…). Betalingen met bankkaart gebeuren door middel van beveiligde transacties die worden beheerd door Paypal en Sofort. De uitgever van deze website heeft geen toegang tot gegevens betreffende de betaalmiddelen van de gebruiker. De betaling wordt rechtstreeks uitgevoerd aan de bankinstelling.

 

7- Levering

Bestellingen worden overal ter wereld met TNT geleverd. De leveringstermijn is 2 tot 8 werkdagen, afhankelijk van het land waar u zich bevindt. Het product wordt geleverd op het facturatieadres, tenzij anders vermeld in de daartoe bestemde velden bij het overmaken van de bestelling. De gebruiker kan geen schadevergoeding vragen als de vervoerder bij de levering vertraging oploopt. In geval van onregelmatigheden bij de ontvangst (pakje beschadigd, geopend, …) moet de gebruiker bovendien zijn klacht binnen 2 werkdagen bij de vervoerder indienen, via een aangetekend schrijven waarvan één exemplaar aan Etnik Cosmetics moet worden bezorgd. Indien de gebruiker bij de levering aanwezig is, moet hij aan de leverancier melden dat hij voorbehoud aantekent. Deze verzendingsproblemen moeten bij voorrang worden opgelost met de vervoerder. Etnik Cosmetics kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Etnik Cosmetics kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien in uw land van levering douanekosten moeten worden toegepast. Iedere fout of iedere vertraging bij de levering die langer dan 8 werkdagen duurt, moet aan ons worden gemeld. Wanneer het door de klant meegedeelde leveringsadres onvolledig of fout is, wordt de nieuwe verzending boven op de bestelling gefactureerd. Wanneer de levering gratis is, wordt de nieuwe verzending gefactureerd. De klant heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te laten terugbetalen, verminderd met de werkelijke leveringskosten.

 

8- Terugzending, herroepingen en terugbetalinge

De klant heeft vanaf de levering van de bestelling 14 volle dagen de tijd om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder dat hij hiervoor redenen hoeft aan te halen of boetes hoeft te betalen, met uitzondering van de terugzendingskosten. Hij oefent dit recht uit door op zijn kosten de nieuwe (niet geopende en/of niet gebruikte) producten, samen met het bestelnummer, terug te sturen naar het volgende adres: Etnik Cosmetics Cosmetic sprl Rue Constant Legrève 61 te 1300 Limal (België). Wanneer de termijn van 14 dagen afloopt op een zaterdag, een zondag of een feestdag of vrije dag, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Teruggestuurde producten die onvolledig of door de koper beschadigd zijn, worden niet teruggenomen. Terugbetalingen van producten gebeuren binnen maximaal 30 dagen na de ontvangst van deze producten door de onderneming Etnik Cosmetics. De terugbetaling gebeurt volgens dezelfde betaalwijze die de klant bij de bestelling gekozen heeft.

 

9- Klantendienst

Voor alle inlichtingen, suggesties of vragen kunt u met ons contact opnemen: – op het e-mailadres : info@etnik-cosmetics.com – op het telefoonnummer (+32)010/60.89.87 van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u.

 

10- Beperkte aansprakelijkheid

Etnik Cosmetics is in het online verkoopproces enkel gebonden door een middelenverbintenis: het kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die resulteert uit het gebruik van Internet, zoals verlies van gegevens, indringing, virussen, onderbreking van de dienst, of andere onvrijwillige problemen. De foto’s, teksten of kenmerken die de producten illustreren, zijn niet contractueel, waardoor Etnik Cosmetics hiervoor dus geen aansprakelijkheid draagt. De aansprakelijkheid van Etnik Cosmetics in het kader van de verkoop van de producten ten aanzien van de koper is in ieder geval beperkt tot de door de koper betaalde som.

 

11 – Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht, onverminderd de regels voor conflicten van wetten in de ruimte. U aanvaardt dat iedere rechtsvordering die voortvloeit uit het gebruik dat u maakt van deze website of uit deze Algemene voorwaarden, enkel wordt behandeld voor de Rechtbanken van Nijvel (België) en u aanvaardt uitdrukkelijk om zich voor een dergelijke vordering te onderwerpen aan de rechtspraak van deze rechtbanken.

 

12 – Wettelijke gegevens

Het meedelen van de gegevens die Etnik Cosmetics verzamelt voor de verkoop op afstand, is verplicht, aangezien deze gegevens noodzakelijk zijn voor de verwerking en de verzending van de bestellingen. Deze gegevens kunnen geheel of gedeeltelijk worden meegedeeld aan de dienstverleners van Etnik Cosmetics die optreden in het kader van de uitvoering van de bestelling. Het niet meedelen leidt tot het niet valideren van de bestelling. De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen, recht te zetten, af te wijzen en te laten schrappen. Etnik Cosmetics verbindt er zich toe om de gegevens van zijn klanten niet mee te delen, gratis of met tegenprestatie, aan een derde.

 

13 – Gedeeltelijke nietigheid

Wanneer een specifieke bepaling van de verkoopsvoorwaarden wordt geannuleerd, blijven de overige bepalingen geldig. De geannuleerde bepaling wordt volgens de wettelijke procedure vervangen.